Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności mbp.wlimanowej.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mbp.wlimanowej.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych

Wyłączenia

 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Ułatwienia na stronie www.mbp.wlimanowej.pl

 • Strona internetowa www.mbp.wlimanowej.pl spełnia założenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnościami (Dz.U. 2012, poz 1169)
 • Strona www.mbp.wlimanowej.pl została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. poziom AA
 • Strona posiada możliwość odczytania przez program dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. Informacje publikowane na stornie są możliwe do odnalezienie i odczytania za pomocą klawiatury. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny)
 • Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS.
 • Stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony. Powiększona strona nie gubi treści
 • Strona posiada kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść o stosunku jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1
 • Strona posiada mozliwość przełączenia w tryb wysokiego kontrastu, w dwóch wersjach
 • Wszystkie tytuły strony i podstrony są unikalne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Górka.
 • E-mail: bibliografia@mbp.limanowa.pl
 • Telefon: 183372140

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej
 • Adres: ul. Bronisława Czecha 4
  34-600 Limanowa
 • E-mail: biblioteka@mbp.limanowa.pl
 • Telefon: 18 3372140

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej ma siedzibę przy ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa.
Do budynku biblioteki prowadzą 4 wejścia. Dwa z nich dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Zapewniono dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnię prowadzącą z poziomu utwardzonego placu. W przedmiotowym budynku zaprojektowano system pochylni oraz urządzenie dźwigowe(winda) zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi z których mogą korzystać. 

Wypożyczalnia dla dorosłych z czytelnią a także Miejska Galeria Sztuki jak i pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku gdzie można korzystać z windy, dzięki której można dostać się na kolejne piętra budynku.
Na każdym poziomie budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W czytelni multimedialnej znajduje się stanowisko komputerowe dla osób z dysfunkcjami słuchu i wzroku.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (z wyjątkiem oznaczeń w windzie) lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej ma siedzibę przy ul. Lipowej 3 w Limanowej. Mieści się ona na parterze budynku gdzie nie ma schodów ani innych niedogodności architektonicznych.

W bibliotece jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza online. Dostępne jest oprogramowanie, które pozwala na odczytanie i odsłuchanie tekstu z dokumentów oraz aplikacji, a dzięki wbudowanemu modułowi umożliwia rozpoznawanie obrazów zawierających tekst i ich odczytanie.Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacja z Miejską Biblioteką Publiczną odbędzie się w formie określonej przez wnoszącego prośbę. Miejska Biblioteka Publiczna ponadto zapewnia:
    • Kontakt korespondencyjny
    • Kontakt telefoniczny
    • Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

Wróć do góry