Biblioteka Powiatowa

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej pełni funkcje Biblioteki Powiatowej od 1 sierpnia 1999 roku, w wyniku zawartego Porozumienia między powiatem limanowskim a miastem Limanowa. Od tej daty Biblioteka realizuje zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Limanowskiego — pracownik biblioteki sprawuje merytoryczną opiekę nad wszystkimi 36 bibliotekami publicznymi w powiecie.

Powiat Limanowski co roku przekazuje dotację na działania Biblioteki Powiatowej, wynikające z Porozumienia, zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Główne zadania Biblioteki Powiatowej:

– prowadzenie sprawozdawczości rocznej;

– udzielanie pomocy metodycznej bibliotekom, w szczególności w zakresie selekcji zbiorów, zakupów książkowych, pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, pomoc w organizacji imprez kulturalnych, promujących i animujących czytelnictwo;

– organizacja szkoleń bibliotekarzy z powiatu limanowskiego, adekwatnych do potrzeb i aktualnych przemian;

– troska o zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji przez bibliotekarzy, które pozwolą im na skuteczniejsze działania w zakresie animowania czytelnictwa i życia społecznego;

– organizacja konkursów, akcji, przedsięwzięć o zasięgu powiatowym i ogólnopolskim, mających na celu promocję m.in. kultury, literatury, adresowane do szerokiego grona odbiorców;

– pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania promujące czytelnictwo, biblioteki i szeroko pojętą kulturę o zasięgu powiatowym;

– współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie;

– współpraca z instytucjami kultury i oświaty w powiecie limanowskim;

– dystrybucja książek w powiecie limanowskim, zwłaszcza dotyczących regionu.

Wróć do góry