Menu ☰

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej
jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej, ul. Matki Boskiej Bolesnej 13, 34-600 Limanowa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie działania Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Limanowej za pomocą adresu iod@miastolimanowa.pl
3. Administrator danych osobowych – Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej – przetwarza Pani/Pana dane
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejską Biblioteką Publiczną w
Limanowej przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w
Limanowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie
zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Limanowej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Odnośniki do innych stron
Strona może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością oraz są prowadzone przez
niezależne jednostki. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Miejska Biblioteka Publiczna w
Limanowej nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez
stronę www.mbp.wlimanowej.pl Wprowadzenie takiego odnośnika na Stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Limanowej nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez Miejską Bibliotekę Publiczną za treść docelowej
strony www.
Jakie informacje o użytkownikach gromadzi portal www.mbp.wlimanowej.pl i w jaki sposób je
wykorzystuje?
Adresy IP
Wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera,
analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest ponadto
wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np.
informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi
osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis www.mbp.limanowa.pl
Mechanizm Cookies
Dla Państwa wygody Serwisy brenna.org.pl używają plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by
dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe,
które są wysyłane przez odwiedzany przez nas serwis internetowy do naszego urządzenia (np. komputera albo
telefonu).
Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień
oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Serwisy w domenie mbp.wlimanowej.pl stosują cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o
sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach
użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:
– cookies google-analytics.com – statystyki dla witryn w domenie mbp.wlimanowej.pl. Polityka prywatności serwisu
Google Analytics opisana jest tu: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
– cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy ona do łatwego dzielenia się
treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest
tu: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors (po wybraniu przez użytkownika serwisu,
poprzez który będzie się dzielił treścią z witryn w domenie mbp.wlimanowej.pl,w przeglądarce użytkownika pojawią
się cookies z tamtej witryny)
– cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
Ponadto, serwisy w domenie mbp.wlimanowej.pl używają również:
– cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie)
– cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla
słabo widzących (wai)
– cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) – używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony
– cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność)
– cookies ma oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności Miejskiej Biblioteki Publicznej
Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz
służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie
cookies to:
– W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce
prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)
– W serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez
reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie
plików cookies dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy)
Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego
blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać
niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.
Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?
Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W
sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące
ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny.
Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień
użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom
bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
Kontakt
Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk
stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag na
adres: iod@miastolimanowa.pl
Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w limanowej oraz BIP
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności
portalu www.mbp.wlimanowej.pl oraz BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu www.mbp.wlimanowej.pl oraz BIP Miejskiej
biblioteki Publicznej w Limanowej, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Wróć do góry